W naszym przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczną oferują nauczyciele i specjaliści:

 • mgr Edyta Łyp – neurologopeda
 • Godzin dostępności: czwartek: 14:30 – 15:00
  • Poniedziałek: 07:30 – 11:30
  • Wtorek: 07:30 – 11:30
  • Środa: 12:30 – 15:30
  • Czwartek:12:30 – 14:30
  • Piątek: 07:30 – 11:30
 • mgr Katarzyna Łągiewka – pedagog specjalny
 • mgr Maria Drożdż – Zamojska – psycholog
 • Godziny dostępności: I i III poniedziałek 16:15 – 16:45
  • Poniedziałek: 08:15 – 16:15

Do zadań nauczycieli specjalistów należy w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
 • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci,
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  lub trudności w funkcjonowaniu dzieci  w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,
 • współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci , barier i ograniczeń w środowisku utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

Zadania związane z udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej są realizowane w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • porad i konsultacji.

W przypadku pedagogów i psychologów przewiduje się również następujące zadania:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,
 • udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych , zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dziecka,
 • prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej  we współpracy z rodzicami dzieci,
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i trudności rozwojowych, edukacyjnych oraz psychofizycznych dzieci.

Zadania pedagoga specjalnego należy w szczególności:

 • współpraca z nauczycielami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:
  • rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola,
  • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych  stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu,
  • rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci,
  • określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym technologie informacyjno – komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
 • współpraca z właściwym zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dziecka posiadającego opinię lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • wsparcie nauczycieli i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu , w tym barier  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie  i uczestnictwo w życiu przedszkola,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,
  • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka,
  • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;
 • udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom,
 • współpraca w zależności od potrzeb z innymi podmiotami ( w tym np. poradnią psychologiczno – pedagogiczną),
 • przedstawienie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań określonych w punktach powyżej.