Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 5 w Radomsku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępnej pod adresem: przedszkole5.radomsko.pl.
Dostępność cyfrowa strony internetowej polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Mając powyższe na uwadze wdrożyliśmy zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.
Data publikacji strony internetowej: 2022-11-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-30

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Data sporządzenia oświadczenia: 2024-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Łągiewka, adres poczty elektronicznej dyrektorpp5@radomsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 44 685 44 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Dane adresowe Publicznego Przedszkola nr 5 w Radomsku dostępne są na stronie głównej serwisu.

PROCEDURA SKARGOWO-WNIOSKOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://bip.brpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Publiczne Przedszkole nr 5 w Radomsku znajduje się przy ulicy 11 Listopada 33. Do parterowego budynku prowadzi jedna furtka otwierana ręcznie.
Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia – od ul. 11 listopada i ul. Księdza Karola Kościówa. Do wejścia prowadzą schody oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Za drzwiami znajdują się korytarze, szatnie oraz hol. Jest on ogólnodostępny w godzinach pracy przedszkola.
Na terenie przedszkola znajduje się parking przedszkolny dla samochodów osobowych pracowników. W odległości 7 m od przedszkola znajduje się parking miejski bez wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wejście z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

APLIKACJE MOBILNE: nie dotyczy